OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

HC Slovan Louny, z.s.

Cukrovarská zahrada 480, 44001 Louny

Identifikační číslo: 00556823

spisová značka L 165 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

HC Slovan Louny, z.s. organizuje zejména vlastní tělovýchovný a sportovní proces a v souladu se svými zájmy též usiluje o zpřístupňování různých forem tělesné kultury, především mládeži a dalším zájemcům ze všech vrstev veřejnosti.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spolku HC Slovan Louny, z.s., se sídlem Cukrovarská zahrada 480, 44001 Louny, identifikační číslo: 00556823, spisová značka L 165 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese shop.hcsln.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Objednávka

Po zaregistrování objednávky bude kupujícímu odesláno e-mailem její potvrzení. Odběratel si objednané zboží vyzvedne osobně na stadionu HC Slovan Louny, vždy však jen po předchozí telefonické nebo e-mailové výzvě. Případně je zboží zasláno zvoleným přepravcem na adresu odběratele, který zboží uhradí při převzetí nebo předem na bankovní na účet HC Slovan Louny. Zboží zasíláme pouze na území České republiky.

Poštovné je 150 Kč vč. DPH.

Způsoby doručení

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. V případě nezastižení adresáta (ani po opakovaném kontaktu ze strany České pošty) je zásilka vrácena odesílateli. Zboží bude doručeno na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Nebude-li oznámená zásilka doručena a ani neobdržíte vyrozumění o uložení zásilky, kontaktujte nás. Zboží je zasíláno formou dobírky nebo po předchozím uhrazení celé kupní ceny na bankovní účet HC Slovan Louny 1020453319/0800 Česká spořitelna. Zboží není možné rezervovat. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahů při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele e-shopu.

Zrušení objednávky

V případě, že bude mít kupující z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní objednávky, může s tímto požadavkem kontaktovat provozovatele fanshopu, nejpozději však do 24 hodin od zadání objednávky. Dojde-li ze strany provozovatele ke zrušení objednávky, bude o tom kupující informován e-mailem na adrese, kterou uvedl v objednávce.

Expediční a dodací lhůta zboží

Dodací lhůta závisí na skladové dostupnosti zboží. U skladových položek je zboží připraveno k osobnímu odběru do 1-2 dnů od objednání a do 7 dnů zvolíte-li dodání balíkem. V případě zakázkového zboží Vás budeme o termínu dodání informovat, zpravidla se však pohybuje v rozmezí od 14 - 45 dní (v závislosti na objemu zakázky a vytíženosti výrobce). V případě, že požadované zboží nebude vyexpedováno podle stanovených expedičních lhůt, bude kupující na tuto skutečnost ihned upozorněn informačním e-mailem (telefonicky) a bude mu navrhnuto náhradní řešení dodávky (objednávky).

Je nutné, aby kupující v objednávce uvedl přesnou adresu bydliště včetně telefonního čísla.

Platby za zboží

Zboží je možné uhradit v hotovosti při převzetí, dobírkou nebo bankovním převodem na náš účet 1020453319/0800 Česká spořitelna. V případě nepřevzetí zásilky si společnost HC Slovan Louny, z.s. vyhrazuje právo požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s vyřízením objednávky, balného a dopravou. V případě dodání otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem je kupující oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji přímo u zástupce České pošty.

Při zjištění poškozeného zboží, po rozbalení zásilky, je nutné reklamovat zásilku neprodleně, nejpozději však do tří dnů u přepravce.

Výměna a vrácení zboží

Odběratel má podle zákona (6. odstavec novely občanského zákoníku č.367/2000) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (upozorňujeme, že právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se týká jen zákazníků, kteří neodebírají zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti).

Právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu se nevztahuje na veškeré zakázkové zboží na objednávku.

Oblečení v různých velikostech je možné před zakoupením vyzkoušet na stadionu HC Slovan Louny u hospodáře Martina Slavíčka. Nicméně k vrácení či výměně zboží (nikoliv zakázkového na objednávku) dochází například v případech, kdy odběratel neodhadl správnou velikost zaslaného výrobku či nastal podobný omyl. Celý proces se řeší individuálně podle situace, záleží na domluvě dodavatele s odběratelem a s řešením musí souhlasit obě strany. Po vrácení zboží dodavateli obdrží odběratel zpět zaplacené peníze, nebo nový výrobek s vyhovujícími parametry.

Při procesu vrácení či výměny zboží musí být dodrženy následující podmínky:

- zboží nesmí být použito
- zboží musí být navráceno v původním obalu
- ke zboží musí být přiložena kopie zasílané faktury
- zboží musí být zasláno jako obyčejný balík, dobírkový balík dodavatel nepřijme
- nelze vracet zboží, které bylo upraveno podle přání odběratele (např.: minidresy s vlastním číslem či jménem)

Do balíku s vraceným zbožím je nutné přiložit list s informací, že se jedná o reklamaci, vrácení či výměnu zboží! Při vracení zboží na tento list odběratel napíše i číslo bankovního účtu, na který má být poukázána platba za vrácené zboží. Částka za poštovné se nevrací.

Závěrečná ustanovení

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 26.10.2018.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HC Slovan Louny, z.s., IČ: 00556823, se sídlem Cukrovarská zahrada 480, 44001 Louny (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Cukrovarská zahrada 480, 44001 Louny, email: martinslavicek1@seznam.cz, telefon: + 420 604 104 189. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (shop.hcsln.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce - uvedený v čl. I těchto podmínek.
- Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.
Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.10.2018.